neyestane
برنامۀ نشستهای فرهنگی از مهر ماه 96

برنامۀ نشستهای فرهنگی از مهر ماه 96

1) شنبه ها ساعت 17 لیلی و مجنون نظامی با حضور استاد دکتر عبّاس خیرآبادی

2) شنبه ها ساعت 18 غزلیات حافظ با حضور استاد دکتر عبّاس خیرآبادی

3)  یکشنبه ها ساعت 8:30 نشست پژوهشی گیاهان طبّی

4) یکشنبه ها ساعت 9:30 نشست پژوهشی شاهنامه

5) دوشنبه ها ساعت 17 حدیقۀ سنایی با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

6) دوشنبه ها ساعت 18 منطق الطیر عطّار با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

7 دوشنبه ها ساعت 19 غزلیات شمس با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

https://t.me/neyestanekhabar

باورهای مردمان بومی دربارۀ کورش بزرگ


با بهترین وگرم ترین درودها

به مناسبت هفتم آبان ماه،روز کورش بزرگ

باورهای مردمان بومی دربارۀ کورش بزرگ

خبرنگارامرداد = سیاوُش آریا – من شخصا سه بار به زیارت این آرام گاه رفته ام و...هرموقع به این نکته متذکرشده ام که دیدن مقبره اصلی کورش پادشاه بزرگ وشاهنشاه عالم، مزیت کوچکی نیست ومن چقدر خوش بخت بودم که به چنین افتخاری نایل شده ام ودر واقع شک دارم که آیا برای ما قوم آریایی هیچ بنای دیگری هست که زیاده ازآرام گاه بنیان گذار شاهنشاهی پارس وایران... اهمیت تاریخی داشته باشد. سخنان بالا از پرسی سایکس،مورخ وسردارنظامی انگلیسی است که در توصیف کورش بزرگ گفته است. وهمین خود نشان از جایگاه والا و بزرگ منشی شهریارهخامنشی و باورهای مردمان نسبت به آن است.

 

در این جستار درمیان مردمان بومی شهرستان پاسارگاد رفتیم وازآن ها دربارۀ باورها، گرامی داشت(احترام) ،جایگاه و آیین هایی که در پیوند با کورش بزرگ وجود داشته یا دارد پرسش کرده و جویا شدیم.

 

کورش بزرگ مایۀ بالندگی وافتخارماست

 

سیاوُش آریا = پرسش های ما بر این چند پایه است : 1.چه احساسی نسبت به کورش بزرگ دارید؟ 2. جایگاه شهریارهخامنشی برای شما کجاست؟ 3. باورهای مردمان بومی درگذشته وامروز درباره او چیست؟ 4. دریک جمله کورش بزرگ را چگونه برمی شمارید (توصیف میکنید؟) :

 

فریدون پور زن 37 ساله خانه دار وزاده شهرستان پاسارگاد دربرابر این پرسش که چه حسی نسبت به کورش بزرگ دارید به امرداد می گوید : حس بسیار خوبی دارم او مانند یک پیامبر است ، شفا دهنده است. 2. جایگاه کورش : مانند جایگاه امام رضا برایم است وبه آن باورمندم. 3. تا پیش از پیروزی انقلاب، مردم دور آرامستان کورش می گشتند وبرای شان خوش یمن بوده است. وهنوز هم تازه دامادان ونو آروسان (عروس) را دور آرامستان می گردانند وبه اصطلاح زیارت می کنند واین به شُوند بزرگی وگرامی داشت (احترام) به او است. 4. کورش برای ما خیلی اهمیت دارد و اورا دوست داریم

امیدوار مرد 39 ساله که پیشه (شغل) آزاد دارد می گوید : 1. حس بسیارخوبی دارم، چون کورش بزرگ در پند واندرزش(وصیت نامه) نبشته : مردم آزادند ، او برده داری را برانداخت، وآشتی (صلح) وآزادی را به جهانیان پیش کش کرد. او بهترین منطقه آب وهوایی را پایتخت قرارداد. 2. جایگاه ویژه یی نزد ما دارد و اورا گرامی می داریم. 3. درگذشته دور آرامستان ظرف بزرگی می گذاشتند که به آن دیگ جوش می گفتند و نذر می دادند ودور آرامستان می گشتند وباورداشتند که شفا می یابند. حتا عشایر منطقه نیز دام های شان که بیماری هاری داشتند را دورآرامستان می گرداندند تا شفا یابند وتا ده ، پانزده سال پیش این کار انجام می شد.درگذشته دامادان وآروسان برای تفریح وگرفتن فیلم وعکس دور آرامستان می گرداندند. پدرم می گفت : این جا مادر سلیمان است وما به آن باورداریم، درگذشته درخت فلفلی هم بر روی سنگ های پلکان آرامستان روییده بود ومردم به آن علاقه داشتند ولی در زمان پهلوی یکم آن را بریدند. 4. کورش را از ته قلب دوست داریم و تا آن اندازه اوبزرگ است که حتا اسکندر که به ایران یورش می برد این جا را به شُوند سپند بودنش (مقدس) خراب نمی کند.

فرشید جوان 24 ساله،دیپلم روان شناسی زاده پاسارگاد می گوید : 1. حس بسیاربسیار خوبی دارم، کورش مایۀ سرافرازی وسربلندی ما ایرانیان است. 2. جایگاه کورش درقلب ماست وهمیشه همدم وهمراه ماست واو را ستایش می کنیم . 3. درگذشته مردمان باور داشتند که مادرسلیمان از این جا گذرکرده به همین شُوند مردم به زیارت این جایگاه می رفته وبه آن مهر می ورزیدند.پس ازآن که معلوم شد این جا آرامستان کورش بزرگ است بازهم مردمان این دیارآن را سپند دانسته وتازه دامادان وآروسان را سه دور گرداگردآن می چرخاندند وآغاز زندگی شان را با  نام ویاد او دنبال می کردند. هنوز هم برخی افراد ویژه این کار را انجام می دهند.

4. کورش دریک جمله، سرآمد همۀ مردمان جهان است واورا نیک می شماریم.

 

کورش پور مرد 55 ساله که فروش گاه خوارباری دارد، می گوید ما پشت درپشت زاده پاسارگاد هستیم وریشه دراین خاک وآب داریم، و ادامه می دهد : 1. احساس خوبی دارم،اگرهمه مردمان مانند کورش بزرگ رفتارمی کردند وضع ایران، امروز بسیاربهتر از این ها بود.2. جایگاه کورش تا اندازه یی است که اورا مانند یک پیغمبر می دانم،یک پادشاه بزرگ ودادگر که مانند دیگر پادشاهان ستم روا نمی داشته است. ونام خانوادگی ما خود گواه دیگری بر جایگاه کورش نزد ما است.

3. تا سال های نخست جمهوری اسلامی، آروسان ودامادان را سه دور بر گرد آرامستان می گرداندند، چون به او باورمند بودند واورا یک پیامبرمی دانستند یک پیامبر بزرگ. ولی اکنون چند سالی است دیگراجازه چنین کاری راندارند. او ادامه می دهد : درزمان یورش مغول ها برای این که این جا خراب و ویران نشود نگهبانی بوده که به مغول ها می گوید این جا مزار مادرسلیمان است وهمین شوند پاس داری وماندگاری این جایگاه می شود ومردمان تا زمان قاجار این جا را مشهد مادرسلیمان می دانستند واورا گرامی می داشتند وپس ازآن هم که راز آرامستان کورش آشکار شد بازهم مردمان او را سپند می شمارند وهنوز هم همان جایگاه ویژه را دارد. ایشان می افزاید : نوجوان که بودم دراین جا گوسپند قربانی می کردند وسالی یک بارنذری می دادند وگرد آرامستان جمع می شدند وهنوز آن روزها را در خاطر دارم. 4. باید به این نکته اشاره کنم که، این جایگاه زلزله خیز نبوده واین به شوند وجود چنین انسان بزرگی است واین خود بهترین ستایش (توصیف) است.

 

امیر 65 ساله که از عشایر کوچ رو ایل باصری ست که از سال 37 تا کنون درپاسارگاد زندگی می کند به امرداد می گوید : 1. کورش را دوست داریم وپاسارگاد یک جایگاه گردش گری وزیبا است. 2.درمورد جایگاه کورش همین بس که : یک تیره از ترکمن ایرانی است که هر سال نوروز به این جا می آید ومی گوید، هر سال را با کورش بزرگ آغاز می کنیم چون سال خوبی را برایمان پدید می آورد. 3. درگذشته نو آروسان و دامادان را سه دور بر گرد آرامستان می چرخاندند وزندگی شان را با این جایگاه آغازمی کردند چون باورمند به آن بودند. مردمان بومی بیماران وحتا دام ها وجانوران شان را دور تا دور آرامستان سه دور می گرداندند تا شفا پیدا کنند.اما امروزه درموارد اندکی وافراد ویژه را اجازه می دهند.درگذشته های دور سنگ بزرگی بوده که سوراخی داشته وبیماران را از آن گذرمی دادند تا بهبودی بدست آید ولی در زمان رژیم گذشته آن را برداشتند. باورمردمان نسبت به پاسارگاد تنها مربوط به این شهرستان نبوده،این را امیر می گوید وادامه می دهد : حتا عشایر از اسپهان (اصفهان) دام های شان را می آوردند ودور آرامستان می گرداندند.4 . دریک جمله باید بگویم : این جا حتا یک بار هم زلزله نیامده واین بهترین وصف درباره کورش و شخصیت اوست. هرساله کسان زیادی از این جایگاه بازدید می کنند واین خود شُوندی بر بزرگی کورش است. او ادامه می دهد : از زمانی که سد دراین جا ساختند حتا یک بار هم باران نیامده وجلو آب گرفتگی آرامستان گرفته شده است واین ها بهترین برشماری (توصیف) درباره کورش است. ودر کل ما برایشان احترام زیادی قایلیم.

درادامه این گفت وگو بانو، معصومه هوشیار راهنمای جهان گردی بومی به امرداد می گوید : من یک نوع غرور ویژه ونوع دوستی نسبت به کورش بزرگ دارم وبدان می بالم وافتخارمی کنم. جایگاه کورش بزرگ برای من، سرمشق زندگی است ویک الگو به شمار می آید. باور من این است که کورش یکی ازپیامبرهای ما بوده که نامشان درکتاب های دینی ما نیامده است.این راهنمای جهان گردی درمورد باورهای مردمان این دیارمی گوید : نو آروس ودامادان را سه دور گرداگرد آرامستان می چرخاندند وباورشان این بوده که یک چراغ روشنایی در زندگی شان فروزان می شود وخوش بختی را برای شان بدنبال دارد. او درپاسخ به این که آیا هنوزهم این آیین انجام می شود می گوید : ویژه افراد قدیمی وخاص است وهمه کس نمی توانند چنین آیینی را انجام دهند. اما هنوز هم مردمان بومی و کهن سال در نوروز درکنارآرامستان نذری می دهند وقربانی می کنند. درگذشته چشمه آبی درکنار آرامستان وجود داشته که سرچشمه آن از رودخانه پُلوار بوده ومردمان دردو سوی آن جمع می شدند و آن آب را سپند می دانستند وگاهی زنان بنا برباورهای خودشان درآن شست وشو می کردند

 

 

گردش گران درباره کورش بزرگ چه می گویند

 

حمید 36 ساله،کارشناس صنایع ازاسپهان که درکنارآرامستان کورش ایستاده به امرداد می گوید : من بسیار زیاد به این جا آمده ام وهرگاه گذرم به دیارپارس می افتد حتما به زیارت کورش بزرگ می آیم. درکل حس خوبی دارم وخشنودم ازاین که هنوزتاریخ کشورم پابرجاست و غرور ویژه یی دارم. به باور من، کورش یک استوره بوده ونمی شود چیزی دیگری گفت. جایگاه او نزد من، بالاست واو را یک الگو در زندگی خود می دانم والبته الگویی برای همه مردم جهان باید باشد. دوست دارم سخنانش را درزندگی به کار برم ودریک جمله کورش، بزرگ ایرانیان است وبس.

 

محمد 28 ساله، کارشناس ارشد مهندسی مکانیک از یزد که به پاسارگاد آمده به امرداد می گوید : تاکنون دو بار به این جا آمده ام. حس بسیار خوبی دارم مانند رفتن در دل تاریخ. او می افزاید : جایگاه امروز ایران بخشی را مدیون کورش بزرگ است.دریک جمله بگویم، کورش معرفی کننده ما بوده است درجهان نه ما معرفی کننده او. از این که اکنون این جا هستم خشنودم ودوست دارم بازهم به این جایگاه سپند بیایم.

 

بانو میرزایی،کارشناس مدیریت کارآفرینی 25 از یزد، که درحال برگشت از پاسارگاد است می گوید: بارنخست است که به این جا می آیم ولی در این حال، حس غریبی ندارم وخود را متعلق به این جا می دانم. به باورمن،کورش یک مرد خوب بوده یک پادشاه بزرگ که تاریخ گواهی می دهد. کورش برای من نمونه یک الگو است یک الگوی راستین(واقعی) . من دوست دارم بازهم به این جا بیایم. ودر یک جمله دیدگاهم درباره کورش این است: بزرگ مرد تاریخ ایران.

 

بانو فرانک،دانشجوی 19 ساله از شیراز که به همراه دوستان وخانواده به پاسارگاد آمده می گوید : برای سومین بار است که آمده ام ویک حس غرور و ویژه یی دارم وبه خودم می بالم که کورش را در استان خودمان داریم وبه ما نزدیک است ومی توانم بازهم بیایم.به باورمن کورش، یک پادشاه بزرگ ودادگر وآزاده بود که به جهانیان درس زندگی داد.او برای من یک انسان پاک وسپند است که او را سرلوحه زندگی قرار داده ام. اورا بسیار دوست دارم و ستایش می کنم. کورش بزرگ ترین وکامل ترین مرد وپادشاه جهان بوده است

 

 

با مهربه ایران : سیاوش آریا

 

این گزارش وپژوهش در 24 مهرماه 2572 انجام گرفته است

 

 

 

پاینده وجاوید باد ایران

 

شد آنکه اهل نظر بر کناره می رفتند _______ هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش