neyestane
برنامۀ نشستهای فرهنگی از مهر ماه 96

برنامۀ نشستهای فرهنگی از مهر ماه 96

1) شنبه ها ساعت 17 لیلی و مجنون نظامی با حضور استاد دکتر عبّاس خیرآبادی

2) شنبه ها ساعت 18 غزلیات حافظ با حضور استاد دکتر عبّاس خیرآبادی

3)  یکشنبه ها ساعت 8:30 نشست پژوهشی گیاهان طبّی

4) یکشنبه ها ساعت 9:30 نشست پژوهشی شاهنامه

5) دوشنبه ها ساعت 17 حدیقۀ سنایی با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

6) دوشنبه ها ساعت 18 منطق الطیر عطّار با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

7 دوشنبه ها ساعت 19 غزلیات شمس با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

https://t.me/neyestanekhabar

جشن مهرگان 1390

امسال انجمن دوستداران حافظ مشهد جشن مهرگان را در باغ شخصی خانم کیمیا شایان (از هموندان انجمن) واقع در روستای گراخک از توابع شاندیز در روز جمعه 15 مهر از بامداد تا پسینگاه برگزار کرد. دو بخش فیلم کوتاه از مراسم این روز پیشکش می شود. در فیلم اوّل آقای مسعود درمان که از ابتدای کار انجمن مسؤول موسیقی برنامه های ما بودند مشغول دف و آواز هستند و استاد عبّاسعلی عارف (شاعر، خوش نویس و پژوهشگر ایران باستان) در کنار ایشان نشسته اند. در فیلم دوم این جانب (معروضی) در جلو خوان مهرگان توضیحاتی دربارۀ سواستیکا و مراسم ساز و گشت عنوان می نمایم. نوار ارغوانی که همۀ اشخاص روی لباسشان گره زده اند جایگزین کستی و نماد مهرگان است. چون فریدون در روز رام روز به کستی بستن امر فرموده بود و ارغوانی رنگ رسمی مهرگان است.

آخرین بروزرسانی (شنبه ، 23 مهر 1390 ، 13:39)

 

شد آنکه اهل نظر بر کناره می رفتند _______ هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش