neyestane
برنامۀ نشستهای فرهنگی از مهر ماه 96

برنامۀ نشستهای فرهنگی از مهر ماه 96

1) شنبه ها ساعت 17 لیلی و مجنون نظامی با حضور استاد دکتر عبّاس خیرآبادی

2) شنبه ها ساعت 18 غزلیات حافظ با حضور استاد دکتر عبّاس خیرآبادی

3)  یکشنبه ها ساعت 8:30 نشست پژوهشی گیاهان طبّی

4) یکشنبه ها ساعت 9:30 نشست پژوهشی شاهنامه

5) دوشنبه ها ساعت 17 حدیقۀ سنایی با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

6) دوشنبه ها ساعت 18 منطق الطیر عطّار با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

7 دوشنبه ها ساعت 19 غزلیات شمس با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

https://t.me/neyestanekhabar

دو تصنیف در اندوه یاران

دو تصنیف در اندوه یاران

شنبه 8 دی ماه اوّلین نشست حافظ خوانی پس از واقعه بی حضور آقای عاملی و پرتوی گرامی به انجام رسید. آقای دکتر خیرآبادی غزلی عرفانی با مطلع «حجاب چهرۀ جان می شود غبار تنم» را انتخاب و شرح کردند و دربارۀ مفهوم مرگ از دید عرفا سخن راندند. پس از سخنان ایشان آقای مسعود درمان چند تصنیف سوزناک در هجران یاران خواندند که دو تا از این تصنیفها در اینجا تقدیم می شود. این عکسها نیز مربوط به حواشی آن جلسه است.

بدون شرح

این ترازوی مسی را آقای عاملی در سفر اراک خریدند و به انجمن تقدیم کردند.

حلوا دستپخت خانم معصومۀ مختاری

 

تصنیف نشان تو            

تصنیف هرگز از خیال من

 

 

 

آخرین بروزرسانی (يكشنبه ، 9 بهمن 1390 ، 11:37)

 

شد آنکه اهل نظر بر کناره می رفتند _______ هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش