neyestane
برنامۀ نشستهای فرهنگی از مهر ماه 96

برنامۀ نشستهای فرهنگی از مهر ماه 96

1) شنبه ها ساعت 17 لیلی و مجنون نظامی با حضور استاد دکتر عبّاس خیرآبادی

2) شنبه ها ساعت 18 غزلیات حافظ با حضور استاد دکتر عبّاس خیرآبادی

3)  یکشنبه ها ساعت 8:30 نشست پژوهشی گیاهان طبّی

4) یکشنبه ها ساعت 9:30 نشست پژوهشی شاهنامه

5) دوشنبه ها ساعت 17 حدیقۀ سنایی با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

6) دوشنبه ها ساعت 18 منطق الطیر عطّار با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

7 دوشنبه ها ساعت 19 غزلیات شمس با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

https://t.me/neyestanekhabar

تجلّی امشاسپند خرداد بر فریدون

رهاورد نهم شاهنامه:

تجلّی امشاسپند خرداد بر فریدون

به این دلایل می توان گمان برد حوروش نیکخواهی که به فریدون افسونگری آموخته امشاسپند خرداد یا هؤوروتات بوده است:

1)   در خرداد روز بر فریدون آشکار می شود.

برون شد به شادی به خرداد روز / به نیک اختر و فال گیتی فروز

خرداد روز، روز ششم هر ماه است و خرداد روز از خرداد ماه برابر با جشن خردادگان است که به ظن قوی منظور همین هنگام است.

2)   روزی بوده که اختر مساعد بوده است. روز خرداد برای آغاز هر کار نو موافق راه ایزدی بشگون می باشد. (فرضیات نامه، داراب پالن)

3)   در ژرفای تاریکی پدیدار می شود:

چو شب تیره تر گشت از آن جایگاه / خرامان بیامد یکی نیکخواه

فروهشته از مشک تا پای موی / به کردار حور بهشتیش روی

امشاسپند خرداد در شب دست به کار می شود: «پس از فرو نشستن آفتاب، با رزم افزاری کشنده به خشنودی ایزدان مینوی، نسو را فرو کوبد.» (خردادیشت)

4)   به او افسونگری می آموزد:

سوی مهتر آمد به سان پری / نهانی بیاموختش افسونگری

که تا بندها را بداند کلید / گشاده به افسون کند ناپدید

هاروت و ماروت دو فرشتۀ اسیر در چاه بابلند که به هر کس بر سر چاه بیاید سحر می آموزند. دکتر محمد معین آن دو را با امشاسپندان خرداد و امرداد یکی می داند. اگر چنین باشد باید بپذیریم خرداد برخلاف ایزدبانو آناهیتا از سحر و جادوگری استفاده می کنند. تضاد دیگر آنان این است که اقتدار آناهیتا در روز و زیر نور خورشید است در حالی که خرداد در شب سیطره دارد. همچنین خرداد ماه بهترین هنگام برای چیدن گیاهان دارویی است که برای بعضی از آنها خواص جادیی قائلند. ساحران نیز در این موسم ترکه های جادوگریشان را نو می کنند.

5)   فریدون تجلّی او را ایزدی می بیند. یعنی می داند او فروزه ای از اهورامزداست:

فریدون بدانست کین ایزدی است / نه آهرمنی و نه کار بدی است

6)   آشپز فریدون خوان رنگینی برای او تدارک می بیند:

خورشها بیاراست خوالیگرش / یکی پاک خوان از در مهترش

مضاف بر این که جشن همراه شادخواری است، برای هؤوروت که ریشۀ نام خرداد است، این معانی بیان شده است: پری، سیری، رسایی، فراوانی، هروسپی، تندرستی، آسایش، آسانی، آرامی، خوشبختی، بی مرگی. (فرهنگ واژه های اوستا)

7)   فریدون با کمک افسونی که فرشته به او بخشیده شرّ برادران را دور کرده و سنگی را که از کوه غلتانده اند از حرکت باز می دارد:

به افسون همان سنگ بر جای خویش / ببست و نغلتید یک ذرّه بیش

از امشاسپند خرداد به مردمان پاکدین یاری و رستگاری و رامش و بهروزی می رسد. او دیوهای زیادی را دور می کند. (خردادیشت)

8)   این اتفاقها در نزدیکی اروندرود می افتد:

به اروند رود اندر آورد روی / چنان چون بود مرد دیهیم جوی

امشاسپند خرداد را آب مایملک دنیوی است (بندهشن) و جشن خردادگان در کنار آب برگزار می شود. (نوروز و گاهشماری ایران)

 

شد آنکه اهل نظر بر کناره می رفتند _______ هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش