neyestane
برنامۀ نشستهای فرهنگی از مهر ماه 96

برنامۀ نشستهای فرهنگی از مهر ماه 96

1) شنبه ها ساعت 17 لیلی و مجنون نظامی با حضور استاد دکتر عبّاس خیرآبادی

2) شنبه ها ساعت 18 غزلیات حافظ با حضور استاد دکتر عبّاس خیرآبادی

3)  یکشنبه ها ساعت 8:30 نشست پژوهشی گیاهان طبّی

4) یکشنبه ها ساعت 9:30 نشست پژوهشی شاهنامه

5) دوشنبه ها ساعت 17 حدیقۀ سنایی با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

6) دوشنبه ها ساعت 18 منطق الطیر عطّار با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

7 دوشنبه ها ساعت 19 غزلیات شمس با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

https://t.me/neyestanekhabar

غزل نشست آینده

غزل نشست آینده

هر که شد محرم دل در حرم یار بماند / وان که این کار ندانست در انکار بماند

اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن / شکر ایزد که نه در پردۀ پندار بماند

صوفیان واستدند از گرو می همه رخت / دلق ما بود که در خانۀ خمّار بماند

محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد / قصّۀ ماست که در هر سر بازار بماند

هر می لعل کزان دست بلورین ستدیم / آب حسرت شد و در چشم گهربار بماند

جز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفت / جاودان کس نشنیدیم که در کار بماند

گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس / شیوۀ تو نشدش حاصل و بیمار بماند

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر / یادگاری که در این گوهر دوّار بماند

داشتم دلقی و صد عیب مرا می پوشید / خرقه رهن می و مطرب شد و زنّار بماند

بر جمال تو چنان صورت چین حیران شد / که حدیثش همه جا بر در و دیوار بماند

به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی / شد که بازآید و جاوید گرفتار بماند

آخرین بروزرسانی (يكشنبه ، 29 مرداد 1396 ، 07:47)

 

شد آنکه اهل نظر بر کناره می رفتند _______ هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش