neyestane
برنامۀ نشستهای فرهنگی از مهر ماه 96

برنامۀ نشستهای فرهنگی از مهر ماه 96

1) شنبه ها ساعت 17 لیلی و مجنون نظامی با حضور استاد دکتر عبّاس خیرآبادی

2) شنبه ها ساعت 18 غزلیات حافظ با حضور استاد دکتر عبّاس خیرآبادی

3)  یکشنبه ها ساعت 8:30 نشست پژوهشی گیاهان طبّی

4) یکشنبه ها ساعت 9:30 نشست پژوهشی شاهنامه

5) دوشنبه ها ساعت 17 حدیقۀ سنایی با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

6) دوشنبه ها ساعت 18 منطق الطیر عطّار با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

7 دوشنبه ها ساعت 19 غزلیات شمس با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

https://t.me/neyestanekhabar

اصطلاحات زورخانه در شعر دورۀ قاجار

الهه معروضی

تاریخچۀ زورخانه و ورزشهای باستانی ایران به دورترین ازمنه کشیده می شود و فرهنگی که در این بنیادها جریان دارد مسلّماٌ از غنای تاریخی - معرفتی خاصّی برخوردار است. این مقاله پس از پرداختن به وضعیّت و جایگاه زورخانه ها در زمان قاجار 9 اصطلاح رایج در این کانونها را برگزیده و محور کار قرار می دهد.مصداق این اصطلاحات در زورخانه ها ، مفهومشان در تداول عامّ، بار معنایی نمادین و عرفانی آنها ، پیشینۀ تک تک آنها در ادبیّات فارسی و استفاده ای که شعرای دورۀ قاجار از قبیل ایرج میرزا، حاجب شیرازی، صفا اصفهانی، عارف قزوینی، فرّخی یزدی، فروغی بسطامی، قاآنی، ملک الشّعراء بهار، میرزادۀ عشقی، نشاط اصفهانی و نیما یوشیج از آنها نموده اند مورد بررسی قرار می گیرد.

در بخش بعدی مقاله به این بحث می پردازیم که چه شاعرانی بیشتر چنین اصطلاحاتی را وارد اشعارشان نموده و کدام شاعران از آنها چشم پوشی کرده اند و در صدد یافتن علّتی برای این رویکرد و روی آوریها و روی گردانیهای مربوط به آن خواهیم بود.

واژگان کلیدی: زورخانه- قاجار- فتوّت- فرهنگ عامّه

 

شد آنکه اهل نظر بر کناره می رفتند _______ هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش