neyestane
برنامۀ نشستهای فرهنگی از مهر ماه 96

برنامۀ نشستهای فرهنگی از مهر ماه 96

1) شنبه ها ساعت 17 لیلی و مجنون نظامی با حضور استاد دکتر عبّاس خیرآبادی

2) شنبه ها ساعت 18 غزلیات حافظ با حضور استاد دکتر عبّاس خیرآبادی

3)  یکشنبه ها ساعت 8:30 نشست پژوهشی گیاهان طبّی

4) یکشنبه ها ساعت 9:30 نشست پژوهشی شاهنامه

5) دوشنبه ها ساعت 17 حدیقۀ سنایی با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

6) دوشنبه ها ساعت 18 منطق الطیر عطّار با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

7 دوشنبه ها ساعت 19 غزلیات شمس با حضور استاد دکتر اندیشۀ قدیریان

https://t.me/neyestanekhabar

گذری در خوابها و خوابگزاریهای شاهنامه

دکتر الهه معروضی

 

در شاهنامه نیز مانند کلیه میراثهای اصیل به جا مانده از بشریت شاهد پیچیده‌شدن تدریجی ذهن و سایه‌انداختن آن بر سایر ابعاد وجود انسان هستیم.

یکی از شواهد این رویداد روند خواب دیدنهای قهرمانان شاهنامه است.

ابتدا قهرمانان در بیداری قادر به تماس‌گرفتن با ناخودآگاه هستند که فریدون نماد بارز آن است اما وقتی جام غیب‌نمای آنان در اثر گرد ستمها غبار می‌گیرد، شاهد بروز رؤیا هستیم.

در این مقاله نخست اولین خواب شاهنامه که از آن ضحاک است را پس از آن ظهور پیام‌آور، جایگزینی تجربیات روانی در خواب به جای بیداری، ظهور کهن الگوها، یکی‌شدن با هویت کیهانی، رؤیاهای قابل پیگیری که قهرمانان زن آنان را تحقق می‌بخشند، ظهور پیشگویان، خوابهای مسلسل‌وار و خوابهای نمادین و پیچیده‌ای که دانشمندان دربار از تعبیر آنها عاجز می‌باشند، را دنبال می‌کنیم.

کلید واژه‌ها: خواب، نماد، کهن الگو شاهنامه

 

شد آنکه اهل نظر بر کناره می رفتند _______ هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش